Nous Permisos Laborals RD 05/23

Abans de sortir de vacances, sentíem parlar del “gran guany” que suposaven les noves mesures aprovades respecte als permisos laborals recollides a l’Estatut dels Treballadors (RD 5/2023 28 DE JUNY), però estan lluny de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral en un escenari de notable precarietat a molts sectors.

És per això que us fem arribar aquesta infografia dels nous drets que recull l’ET per la conciliació de la vida Laboral / Familiar.

A l’hora de demanar els permisos, cal recordar també que hi ha una sentència que diu que els permisos han de ser dies laborables (STS 41/2021, 14 de Enero de 2021):

“Desde esa misma perspectiva, el disfrute del permiso -entendido como derecho a ausentarse del trabajo con derecho a retribución- sólo tiene sentido cuando el hecho causante sucede en tiempo de trabajo (…). Es claro, por tanto, que los permisos retribuidos son permisos finalistas, cuyo objeto es atender a las situaciones de necesidad, a la necesidad de conciliar la vida profesional y familiar o al cumplimiento de determinados deberes, que deben disfrutarse en días laborables”.

STS 41/2021, 14 de Enero de 2021

Tot i que aquesta sentència fa referència als permisos de l’Art. 37 de l’ET, el sentit dels permisos retribuïts és conciliar la vida professional i laboral i instem a les seccions sindicals a exigir el mateix pels permisos de conveni.