1. Informació Corporativa
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:
El present lloc web és propietat de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE, amb C.I.F. G14643621 i amb domicili en C/PAU CLARIS 87, 1º 2ª – 08010 (Barcelona).
El telèfon de contacte és 934838712 i l’adreça electrònica de contacte és catalunya@cobas.cat.
2. Protecció de Continguts
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE en el present Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, texts, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas l’accés al Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.
Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algú contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor, remetent un correu electrònic a l’adreça catalunya@cobas.cat.
3. Privadesa i Protecció de Dades
SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/us fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.
En el cas que les dades a facilitar per l’usuari anessin necessaris perquè l’equip de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE pogués

i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari;

ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;

iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o bé

iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE per la present ressenyades, SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades són de necessari emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb l’establert en l’articulo 6 de la L.O.P.D., l’usuari atorga consentiment inequívoc a SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades anteriorment.
L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a els qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, subtraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web. Així mateix, SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert en el Reglament de Mesures de (RD 1720/2007).
Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant en *envio de correu electrònic a catalunya@cobas.cat o carta a C/PAU CLARIS 87, 1º 2ª – 08010 (Barcelona).
4. Accés i Ús del Lloc web
Tant l’accés al Lloc web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.
SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:

(i) la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE a través del seu Lloc web;

(ii) un mal funcionament del navegador;

(iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.
5. Enllaços a tercers
En el present Lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del com es té accés des del present Lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc web de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent així mateix a SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.
6. Xarxes socials
Li informem que SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats productes o serveis de SINDICAT DE COMISSIONS DE BASE, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
7. Modificació dels Termes i Condicions d’ús, Política de Privadesa i de Protecció de Dades.
El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar a tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, devent l’usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cerciorar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.