Cap Imatge

Modificació Conveni del sector indústria siderometal·lúrgica de Barcelona 2018-2019

Que el Reial Decret 1462/2018”, de 21 de desembre (BOE de 27 de desembre), fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019, en 900 EUR mensuals i en 12.600 EUR/any.
I que l’article 29 a) del vigent Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de província de Barcelona, determina que la retribució dels contractes per a la formació i l’aprenentatge, serà l’establerta en l’annex núm 1 del referit Conveni, de conformitat amb l’article 11.2 g) de l’Estatut dels treballadors, el qual regula que: “En cap cas, la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps treballador”. […]