Cap Imatge

Modificació Conveni del sector indústria siderometal·lúrgica de Barcelona 2018-2019

Que el Reial Decret 1462/2018”, de 21 de desembre (BOE de 27 de desembre), fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019, en 900 EUR mensuals i en 12.600 EUR/any.
I que l’article 29 a) del vigent Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de província de Barcelona, determina que la retribució dels contractes per a la formació i l’aprenentatge, serà l’establerta en l’annex núm 1 del referit Conveni, de conformitat amb l’article 11.2 g) de l’Estatut dels treballadors, el qual regula que: “En cap cas, la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps treballador”. […]

Cap Imatge

Conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-2013

El present Conveni col·lectiu s’aplicarà i afectarà la totalitat d’empreses i treballadors/ores que es dediquin a l’activitat de neteja (el seu manteniment i conservació) i higienització de tota classe d’edificis, locals, hospitals, centres o institucions sanitàries i de salut, indústries, elements de transport (terrestre, aeri o marítim, ferrocarrils de la Generalitat i Metropolità de Barcelona i afins), màquines, espais, suports publicitaris, mobiliari urbà, etc. Qualsevol que sigui la forma jurídica que adoptin i referit tant a les empreses públiques com a les privades independentment de l’activitat principal de l’empresa. […]