Reial decret llei 10/2020

  • Versió
  • Baixa 3
  • Mida del fitxer 261.81 KB
  • Data de creació 2 d'abril de 2020
  • Baixa

Regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.