Campanya contra la discriminació de les dones, en l’accés i en la quantia de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent

La gran majoria de dones pel rol que li imposa el sistema capitalista d’haver de realitzar les tasques de la llar, la cura dels fills i dels pares, etc., es troba en una situació molt desfavorable a l’hora de poder accedir a la pensió de jubilació o d’incapacitat, conseqüència dels pocs anys cotitzats i per les seves baixes cotitzacions, per les condicions de precarietat en els seus treballs. Davant aquesta situació, la Marea Pensionista de Catalunya amb el suport i l’assessorament del Col·lectiu Ronda estem impulsant una campanya contra la discriminació de les dones que accedeixen a qualsevol tipus de pensió, tant en l’accés com en la quantia de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent.

Aquesta campanya consisteix a realitzar demandes davant a l’INSS i els Jutjats socials per discriminació de gènere. En concret es tracta de realitzar quatre demandes tipus. Cada persona adaptés la seva demanda segons el tipus de discriminació que sofreix (en alguns casos li poden afectar tots els supòsits de discriminació).

1. EDAT ORDINÀRIA DE JUBILACIÓ
A partir de la Reforma de Pensions del 2011 l’edat ordinària de jubilació després d’un període transitori quedés establerta en 67 anys. Es podran jubilar amb 65 anys els que tinguin cotitzats 38 anys i 6 mesos. Això suposa una discriminació de les dones, perquè en la seva gran majoria no arriben als 38 i 6 mesos cotitzats. Aquesta discriminació, també afecta en els casos de jubilació parcial i jubilació anticipada.

Proposta: A les dones que sol·licitin la pensió de jubilació ordinària als 65 anys i els sigui denegada, plantejar demanda judicial, prèvia reclamació administrativa.

2.  INTEGRACIÓ DE LLACUNES I ANYS PER Al CÀLCUL DE BASE LA REGULADORA.

Amb la Reforma de Pensions de 2011 es passa de 15 a 25 anys per al càlcul de Base Reguladora de la pensió i en la cobertura de llacunes de cotització anteriorment es cobrien tots els períodes en què existien buits de cotització amb el 100% de la base mínima de cotització. Ara es cobreixen solament 48 mensualitats al 100% de la base mínima de cotització, la resta al 50% de la base mínima. Això pot arribar a representar fins a un 38% menys de la pensió. Les empleades de llar no estan cobertes en cap cas amb la cobertura de llacunes.

Proposta: En pensions reconegudes amb aplicació, bé del nou concepte d’integració de llacunes, bé amb integració a base “zero”, presentar reclamació administrativa i judicial.

3. COEFICIENT DE PARCIALITAT

Els treballadors i treballadores a temps parcial ja es troben pel seu tipus de contracte en una situació clarament desfavorable des de l’inici del seu treball, però en el cas d’accedir a una pensió els criteris són clarament discriminatoris (també els treballadors en situació per desocupació que treballaven a temps parcial es troben en aquesta situació).

En el cas d’un treballador a temps parcial per l’INSS no és suficient que el treballador, d’inici, ja sofreix un minvament en la cotització pel percentatge de jornada que té contractada, sinó que en calcular la seva pensió aplica una altra reducció de la seva base reguladora resultant amb el coeficient de parcialitat.

Exemple: Import de la Base reguladora………………………624,87 €

Percentatge del coeficient de parcialitat………-44,72%

Pensió inicial sense complement de mínims…..279,44 €

Proposta: Normalment el reconeixement de la pensió a treballadores a temps parcial porta sempre l’aplicació del coeficient de parcialitat i la integració “parcial” de llacunes. Presentar reclamació i demanda amb càlcul alternatiu en supòsits ja reconeguts.

4. COMPLEMENT DE MÍNIMS.
Plantejament: Garanteix la percepció d’una pensió “mínima”. S’estableix de forma diferent segons l’edat, tipus de pensió i situació familiar. És inferior a l’SMI (actual 2017: 707,60 €/mes)

Abans del 2013 a qualsevol persona que se li reconegués el dret a una pensió de jubilació o d’incapacitat tenia garantida la pensió mínima normativa segons la seva edat i situació familiar. A partir de 2013 es va aprovar una fórmula, fixant com a topall del complement de mínims l’import de la pensió no Contributiva: 368 €/mes. Això representa per als pensionistes en situació més precària una pèrdua important en relació a la situació anterior.

Ni que dir, novament, que el col·lectiu de dones és qui més està patint aquesta situació.

Proposta: A qui no aconsegueixi la pensió mínima, sol·licitar la pensió mínima, mitjançant reclamació prèvia i demanda.

 

demandasmujeres@gmail.com

Telèfons Col·lectiu Ronda: 93 268 21 99 / 637151417