25-N Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la Dona

Avui, 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, en memòria de Minerva, Pàtria i María Teresa Mirabal, dones dominicanes activistes polítiques que van ser brutalment assassinades el 25 de novembre de 1960 durant la dictadura de Rafael Trujillo, denunciem aquest fenomen persistent, generalitzat i inacceptable.

La causa directa de la violència contra les dones són la desigualtat de gènere i la discriminació sumats al desequilibri estructural de poder entre dones i homes.

La violència de gènere, no se circumscriu només a l’àmbit privat, per la qual cosa es fa necessari que des de les empreses s’assumeixi un compromís actiu en la detecció i abordatge de la violència de gènere en els centres de treball.

Conscients de la dificultat que això suposa seria molt útil comptar en la empresa amb persones capaces d’identificar el problema i de:
• Informar i formar en violència de gènere a la direcció i al personal.
• Generar en l’empresa un espai de confiança a les treballadores que contraresti la desconfiança i la por que puguin sentir les víctimes.
• Difondre el protocol d’assetjament.
• Informar les treballadores dels drets laborals, assistencials i econòmics que la legislació reconeix a les treballadores víctimes de violència de gènere.
• Garantir la confidencialitat i unes condicions de treball segures.
• Contribuir a l’apoderament i recuperació integral de les víctimes
de violència de gènere.

Des de co.bas instem a les empreses a ser part activa en la consecució d’una societat lliure de violència, a sumar els seus esforços a aquest efecte amb campanyes de prevenció i visibilització de la qüestió.