STOP Coronavirus STOP Desigualtats socials

Les organitzacions i col·lectius Confederació Intersindical, COBAS, CGT, Ecologistas en Acción, Coordinación Baladre, davant la greu situació que estem travessant i les conseqüències que això pot tenir per a la classe treballadora i per a la ciutadania en general, volem traslladar un seguit de mesures que entenem han de ser posades en marxa pel Govern de manera urgent i ineludible per mitigar el patiment de les persones:

 • Paralització immediata de tots els treballs que no siguin imprescindibles per a la salut i la vida de les persones, garantint el 100% del salari.
 • Prohibició de l’acomiadament de les persones treballadores amb motiu del Coronavirus.
 • En cas de produir-se suspensions temporals d’ocupació, ha de garantir-se que les persones perceben les retribucions íntegres, i que no es comptabilitzi aquest temps a l’efecte del còmput de la prestació per desocupació i que a més no sigui requisit per a la percepció un mínim de temps cotitzat a la Seguretat Social.
 • En els casos en què s’hagi acordat el teletreball entre les empreses i les seves plantilles, s’ha de respectar la normativa de salut laboral i en cap cas s’exigiran ràtios de productivitat que impedeixin la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • S’ha d’establir una moratòria per al pagament de les hipoteques i dels lloguers que no es puguin pagar, paralitzant qualsevol desnonament que estigués acordat, així com el manteniment dels serveis d’electricitat, gas, aigua, calefacció i telecomunicacions, per a les famílies treballadores que ho necessitin.
 • Es garantirà que les persones sense llar, les refugiades i les migrants tinguin cobertes les necessitats bàsiques vitals.
 • Tancament dels CIES i alliberament de totes les persones retingudes.
 • Donada la situació de col·lapse en què es troben telèfons d’emergència com el 016 (Violència masclista contra les dones) a l’estar les dones confinades amb els seus maltractadors, o el 112 per emergències sanitàries, instem al govern que adopti les mesures necessàries perquè es prioritzi l’atenció a aquestes línies en detriment de l’atenció a altres línies comercials.
 • S’ha d’establir un subsidi per un import equivalent a una pensió no contributiva per a les persones donades d’alta en el règim Especial de la Seguretat Social de les Empleades de la Llar que com conseqüència d’aquesta situació perdin l’ocupació.
 • Mateixes condicions amb relació a la desocupació per a les persones contractades per ETT a les que se suspengui el contracte que a les que, amb caràcter general, s’apliquen a les persones afectades per un ERTO.
 • Es protegirà especialment el personal dels centres de serveis socials, residències de gent gran i discapacitada.
 • Renda Bàsica urgent per a qui es quedi sense ingressos, com a primer pas per a la implantació total.
 • S’han de respectar els drets humans i garantir la salut de les persones privades de llibertat en centres penitenciaris i centres de menors no acompanyats.
 • Els mitjans sanitaris privats, especialment els que es van establir amb mitjans públics, han de passar a titularitat de les diferents administracions de manera permanent.
 • Es garantiran els mitjans i les plantilles necessàries, assegurant la protecció perquè el personal sanitari, de neteja i manteniment hospitalari que està treballant de manera encomiable per a la solució del problema pugui treballar amb eficàcia i seguretat.
 • També ha de dotar-se d’elements de protecció adequats a aquelles persones que hagin de realitzar treballs essencials per a la comunitat i que permetin assegurar la seva salut.
 • Mentre duri aquesta situació d’emergència s’eximirà als treballadors i treballadores autònoms de pagar la quota de la Seguretat Social.
 • El Govern ha de vetllar pel control del preu de les coses, especialment dels productes bàsics.

Entenem que aquest és un moment greu i excepcional i com a tal cal donar solucions també excepcionals, ja que una altra cosa seria permetre l’empobriment de la classe treballadora, la mateixa a la que fins ara se li han demanat i se li estan demanant tots els sacrificis.

No més agressions a la Classe Treballadora 

Març 2020