LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANA (RGC)

La RGC és una prestació econòmica de caràcter subjectiu, destinada a persones i/o unitats familiars sense ingressos o amb ingressos inferiors als imports que indica la Taula de Prestacions de la RGC.

El requisit de carència de rendes s’ha d’acreditar pel que fa els 6 mesos anteriors al moment de fer la sol•licitud.

Computen el conjunt d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar. No computa el valor econòmic de l’habitatge en propietat on es viu. Tampoc computen i per tant es poden cobrar a més de la RGC: Prestacions econòmiques públiques o privades de dependència; beques escolars de menjador i transport; ajudes d’urgència per evitar desnonaments; beques públiques per estudiar (batxillerat o universitat); ajudes que tinguin la finalitat explícita de complementar la RGC per part de l’Ajuntament. La RGC no és embargable.

Aquesta prestació s’implementarà progressivament entre el 15 de setembre 2017 i l’1 d’abril 2020.

LA RGC ES POT SOL•LICITAR A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017

2017,
15 setembre
2018,
15 setembre
2019,
15 setembre
2020,
15 setembre

persones
import import import import
1 564  604 644  664
2 846  906  966  996
3 921  981  1.041  1.096
4 996  1.056  1.116  1.196
5 1.071  1.131  1.191  1.208

Trucant al telèfon 900 400 012 o entrant al web www.rendagarantida.gencat.cat per a obtenir cita prèvia.

Si la sol•licitud de la RGC es presenta entre el 15/09/2017 i el 14/11/2017 i es té dret a cobrar-la, es cobrarà amb efectes retractius des del dia 15/09/2017

Si la sol•licitud es presenta després del 14/11/2017, i se’n té dret, es cobrarà a partir del dia què es faci la sol•licitud

Les persones o famílies que perceben el PIRMI passaran automàticament a cobrar la prestació de la RGC. Els que perceben pensions no contributives amb complement de la Generalitat passaran a cobrar la diferència fins a aconseguir la quantia de la RGC. Tots dos col•lectius no necessitaran fer la sol•licitud.

Les ocines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) tramitaran les sol•licituds de les persones que es troben en situació de poder treballar. Per a la resta, dirigir-se a les Ocines d’Atenció al ciutadà o a les ofcines d’Assumptes Socials i Família de la Generalitat.

LA RGC ES POT SOL•LICITAR A PARTIR DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2017

Ser major de 23 anys. Majors de 18 anys amb menors o persones discapacitades a càrrec, orfes, víctimes de violència masclista a la llar, altres casos quan així ho estableixi el Reglament.

Estar empadronat a Catalunya i residir legalment de manera continuada i efectiva els 24 mesos anteriors a la sol•licitud

No esser benefciari d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es