Cap Imatge

Conveni col·lectiu del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-2013

El present Conveni col·lectiu s’aplicarà i afectarà la totalitat d’empreses i treballadors/ores que es dediquin a l’activitat de neteja (el seu manteniment i conservació) i higienització de tota classe d’edificis, locals, hospitals, centres o institucions sanitàries i de salut, indústries, elements de transport (terrestre, aeri o marítim, ferrocarrils de la Generalitat i Metropolità de Barcelona i afins), màquines, espais, suports publicitaris, mobiliari urbà, etc. Qualsevol que sigui la forma jurídica que adoptin i referit tant a les empreses públiques com a les privades independentment de l’activitat principal de l’empresa. […]

Cap Imatge

Reial Decret 1430/2009

La necessitat de fitar determinats aspectes de la regulació legal de la incapacitat temporal, han aconsellat elaborar el present instrument jurídic per incorporar en ell aquelles precisions reglamentàries la formulació de les quals s’ha considerat més urgent, en l’ànim de propiciar la total aplicació de la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a les innovacions introduïdes per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, en aquesta matèria i perquè això es produeixi amb la major seguretat jurídica. […]