co.bas: Campanya urgent d’ajuda social

La greu crisi sanitària que estem sofrint a conseqüència de la covid-19 ha posat de manifest  la fràgil situació en la qual les successives reformes laborals i retallades socials d’anteriors crisis han deixat exposats a la pobresa a milers de treballadors/as precaris, de tots els sectors. De la nit al dia, han perdut el seu treball, o passat a estar de ERTEs, reduint-se dràsticament els seus ingressos. La crisi sanitària ha accelerat la crisi econòmica latent des del 2007, que ha acabat convertint-se en una veritable crisi social de magnituds gegantesques, i que amenaça amb continuar agreujant-se.

Les ajudes del govern i les administracions, com el Salari Mínim Vital o els diferents models autonòmics de renda bàsica són del tot insuficients, arriben a molt poques persones i molt tard, perdent-se pel camí del burocràtic laberint institucional. Els serveis socials completament col·lapsats, molt minvats de pressupostos per les retallades de l’anterior crisi, es mostren impotents davant l’augment de la població que demanda ajudes, mentre que les organitzacions de caràcter religiós i assistencialistes com Càritas o Creu Roja a penes cobreixen un petit percentatge de les persones i col·lectius que no poden accedir a les ajudes públiques.

Davant aquesta desoladora situació, una vegada més, des dels barris de ciutats i pobles, on més se sofreix aquesta situació, la solidaritat popular ha articulat una àmplia xarxa de suport, recuperant una de les velles i millors tradicions de les classes populars en temps de crisis, el suport mutu, per a donar resposta a l’emergència social.

Des del sindicat co.bas, no podem romandre aliens a aquesta situació que ens amenaça i condemna a gran part de la classe treballadora a la vulnerabilitat i la pobresa. Denunciem, en contra del que alguns proclamen, que aquesta crisi sanitària sí que entén de classes socials, sent la classe treballadora i els barris humils la que sofreix amb més duresa les conseqüències d’aquesta crisi econòmica, que ens deixa sense treball primer, sense habitatge després i finalment sense pa.


És per això que volem sumar el nostre modest esforç a aquesta xarxa secundo mutu, portant ajuda econòmica en forma d’aliments, per la qual cosa ens dirigim a tots els afiliats i afiliades, i a les diferents seccions sindicals, perquè en la mesura que cadascun pugui faci aportació econòmica, individual o col·lectiva per a aquest fi.
Aprofitant que des de fa temps estem treballant en la Xarxa Suport 3 Voltes Rebel, on un grup de delegats i delegades de co.bas de 9 barris fan un treball com a Assessoria Laboral en el nostre local del passeig Urrutia 125, pensem que aquest seria el lloc natural per a destinar la nostra ajuda com a sindicat.

La Xarxa Suport 3VR és un espai de persones solidàries del districte de Nou Barris, que treballa en xarxa amb les diferents xarxes veïnals creades a la ciutat, que tracta de cobrir les
necessitats urgents dels veïns (menjar, serveis bàsics, medicaments…). A més, potenciem els comerços del barri i amb les aportacions econòmiques comprem aliments en aquests, així fem extensiva la solidaritat a altres veïns i veïnes que també es beneficien d’aquesta.

Per a fer efectiva tu ajuda podeu fer els vostres ingressos en el següent compte bancari:
                               ES82 1491 0001 2621 3690 0624

Contra la crisis económica y social, solidaridad de clase.

La grave crisis sanitaria que estamos sufriendo a consecuencia del covid-19 ha puesto de manifiesto la frágil situación en la que las sucesivas reformas laborales y recortes sociales de anteriores crisis han dejado expuestos a la pobreza a miles de trabajadores/as precarios, de todos los sectores. De la noche a la mañana, han perdido su trabajo, o pasado a estar de ERTEs, reduciéndose drásticamente sus ingresos. La crisis sanitaria ha acelerado la crisis económica latente desde el 2007, que ha acabado convirtiéndose en una verdadera crisis social de magnitudes gigantescas, y que amenaza con seguir agravándose.

Las ayudas del gobierno y las administraciones, como el Salario Mínimo Vital o los diferentes modelos autonómicos de renta básica son del todo insuficientes, llegan a muy pocas personas y muy tarde, perdiéndose por el camino del burocrático laberinto institucional. Los servicios sociales completamente colapsados, muy menguados de presupuestos por los recortes de la anterior crisis, se muestran impotentes ante el aumento de la población que demanda ayudas, mientras que las organizaciones de carácter religioso y asistencialistas como Cáritas o Cruz Roja apenas cubren un pequeño porcentaje de las personas y colectivos que no pueden acceder a las ayudas públicas.

Ante esta desoladora situación, una vez más, desde los barrios de ciudades y pueblos, donde más se sufre esta situación, la solidaridad popular ha articulado una amplia red de apoyo, recuperando una de las viejas y mejores tradiciones de las clases populares en tiempos de crisis, el apoyo mutuo, para dar respuesta a la emergencia social.

Desde el sindicato co.bas, no podemos permanecer ajenos a esta situación que nos amenaza y condena a gran parte de la clase trabajadora a la vulnerabilidad y la pobreza. Denunciamos, en contra de lo que algunos proclaman, que esta crisis sanitaria sí entiende de clases sociales, siendo la clase trabajadora y los barrios humildes la que sufre con más dureza las consecuencias de esta crisis económica, que nos deja sin trabajo primero, sin vivienda después y finalmente sin pan.

Es por ello que queremos sumar nuestro modesto esfuerzo a esta red apoyo mutuo, aportando ayuda económica en forma de alimentos, por lo que nos dirigimos a todos los afiliados y afiliadas, y a las diferentes secciones sindicales, para que en la medida que cada uno pueda haga aportación económica, individual o colectiva para este fin.

Aprovechando que desde hace tiempo estamos trabajando en la Xarxa Suport 3 Voltes Rebel, donde un grupo de delegados y delegadas de co.bas de 9 Barris vienen realizando un trabajo como Asesoría Laboral en nuestro local del paseo Urrutia 125, pensamos que este sería el lugar natural para destinar nuestra ayuda como sindicato.

La Xarxa Suport 3VR es un espacio de personas solidarias del distrito de Nou Barris, que trabaja en red con las diferentes redes vecinales creadas en la ciudad, que trata de cubrir las necesidades urgentes de los vecinos (comida, servicios básicos, medicamentos…). Además, potenciamos los comercios del barrio y con las aportaciones económicas compramos alimentos en éstos, así hacemos extensiva la solidaridad a otros vecinos y vecinas que también se benefician de ésta.

https://xarxasuport.cp3voltesrebel.cat/

Para hacer efectiva tú ayuda podéis hacer vuestros ingresos en la siguiente cuenta bancaria:  ES82 1491 0001 2621 3690 0624