co.bas signa el conveni de FCC Medi Ambient S.A.U. de Roses

El passat 3 d’agost, després de la mediació mantinguda en el Departament de Treball i Afers Socials i Família de Girona, entre la representació sindical i els representants de l’empresa, es va aconseguir un principi d’acord del qual ha de ser el primer conveni col·lectiu d’empresa FCC medi ambient S.A.U. i el personal adscrit als serveis de recollida d’escombraries, neteja viària i neteja de platges de Roses, i que se signarà en els pròxims dies.

La mediació va tenir lloc a conseqüència de la convocatòria de vaga registrada pel comitè d’empresa amb l’objectiu de desbloquejar les negociacions amb l’empresa, des que en el 2019 vencés el conveni anterior, i que finalment s’ha plasmat en preacord, que incorpora diverses millors substancials per als treballadors/as tant en termes econòmics i drets socials, com en termes de garanties per a l’ocupació.

Entre les principals millores econòmiques convé destacar l’increment salarial del d’un quatre per cent per a tots els conceptes salarials a raó d’un u per cent per any, durant els quatre anys de vigència del conveni (2020-2023), amb clàusula de revisió salarial anual segons l’increment de l’IPC, la creació d’una nova paga extra, que s’incrementarà gradualment fins a arribar als 150 € en el 2023.

Quant a la part social, acord contempla la creació d’un fons social, gestionat per una comissió paritària, destinat a l’ajuda de la plantilla en les despeses vinculades a dentistes, pròtesis ortopèdiques i ulleres. També es manté la jornada de 35 hores setmanals i s’incorpora la discriminació positiva cap a la dona, tant en les noves contractacions, temporals com per als contractes que passin a ser fixos, a fi corregir de manera real la desproporció en la plantilla entre homes i dones.

Però sens dubte és en l’apartat de garanties i estabilitat en l’ocupació on s’incorporen els aspectes més rellevants de l’acord: Es manté la ultractividad del nou conveni mentre les parts no acordin substituir-lo per un nou conveni col·lectiu; queda fixat de manera explícita el compromís de l’empresa de no aplicar cap acomiadament col·lectiu, extinció de contracte, ni reducció salarial per causes econòmiques, organitzatives o productives. I en cas d’acomiadament individual per altres causes, si aquest es declara improcedent, el treballador tindrà el dret a triar entre la readmissió o la indemnització corresponent.

És precisament aquest últim apartat, (opció del treballador en cas d’acomiadament improcedent), un criteri per a la negociació col·lectiva que co.bas ve incorporant en diversos convenis signats.