Contra la pobresa energètica

L’Aliança contra la pobresa energètica engega una

campanya sobre els nous acords entre empreses i

administració aconseguits gràcies a la pressió social

 

• La plataforma d’entitats socials, veïnals i ecologistes es mobilitza

davant la política indiscriminada de talls de subministraments i la

manca d’informació pública de les multinacionals de l’aigua i

l’energia i de les administracions

• L’Aliança es mostra crítica amb els protocols signats per empreses i

administracions ja que suposen una flagrant transferència de

recursos públics i no generen solucions efectives a la vulneració

sistemàtica dels drets humans

 

Barcelona, 24 d’abril del 2014.- Avui l’Aliança contra la pobresa energètica comença una

campanya informativa i de denúncia que es perllongarà tot el mes, amb l’objectiu d’informar

a les persones afectades per talls de llum, aigua o gas, o que no poden fer front al pagament

de les factures dels seus serveis bàsics, així com als i a les professionals dels serveis socials.

La campanya “Tens drets, que no te’ls tallin” dóna informació, a través de díptics, xarxes

socials, un lloc web propi –http://pobresaenergetica.es- i altres mitjans, dels protocols

d’actuació que s’acaben de posar en marxa i que marquen les passes que han de donar les

persones afectades.

 

Gràcies a la pressió exercida per l’Aliança, s’ha aconseguit que Endesa, que fins ara havia

fet cas omís als reclams de la ciutadania, habiliti 5 punts d’atenció específics per atendre i

estudiar els casos de vulnerabilitat econòmica. Es tracte de :

1. L’Oficina Comercial de Barcelona (Gran Via, 608, Barcelona)

2. L’Oficina Comercial de Sabadell (Sallarès i Pla, 6, Sabadell)

3. L’Oficina Comercial de Tarragona (Mallorca, 7, Tarragona)

4. El Punt de Servei Terris Tura de Girona (Plaça Països Catalans, 1, Girona)

5. El Punt de Servei Instafersa de Lleida (Avinguda Alcalde Recasens, 55-57, Lleida)

D’altra banda, a Barcelona l’ Ajuntament ha signat un conveni amb Endesa que garanteix

que no es tallarà l’electricitat i/o el gas en els casos que siguin comunicats des dels centres de

Serveis Socials i que el cost de les factures serà assumit per l’administració barcelonina.

 

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AGBAR no pot tallar el subministrament d’aigua

durant el procés de valoració de la capacitat econòmica de la persona afectada per part de

serveis socials, ni tampoc si finalment se l’eximeix de pagament per manca de recursos. Així

ho ha acordat l’Entitat Metropolitana de Barcelona.

 

Pel què fa al subministrament de gas, en el marc del decret de pobresa energètica de la

Generalitat, inicialment previst pels mesos d’hivern, però estès a la resta de l’any, es poden

evitar els talls de gas previ contacte amb serveis socials.

 

L’Aliança és crítica amb aquests primers passos

L’Aliança considera que les “respostes” que les administracions i les multinacionals de l’aigua

i energia han donat fins al moment, només es poden qualificar de mesures de mínims, ja que

no mostren una voluntat de solucionar de forma efectiva la vulneració sistemàtica de drets

humans que suposa la manca d’accés adequat als subministraments bàsics. Aquests acords

suposen a més una transferència de recursos públics a les butxaques de les companyies

subministradores, ja que finalment en tots els casos qui acaba assumint la negociació del

pagament -i en ocasions la bonificació total- són els serveis socials dels ajuntaments a través

de partides pressupostàries públiques, és a dir, dels impostos de la ciutadania.

 

Davant la manca de compromís de les empreses subministradores, que no volen assumir els

impagaments a través de polítiques tarifàries socials o fons especials, i l’actitud de les

administracions públiques, que no estan a l’alçada de les seves responsabilitats amb aquest

greu problema social- la pobresa energètica afecta ja al 17% de la població a l’Estat espanyol,

les entitats de l’Aliança anuncien que seguiran amb actuacions públiques de denúncia

amb la finalitat de:

• Garantir l’accés universal als serveis bàsics: totes les famílies que no puguin fer front als rebuts han

de tenir accés a un mínim del servei per poder viure amb dignitat i, per tant, no han de patir cap tall.

• Evitar els talls indiscriminats de subministraments a tota Catalunya que fins ara estan exercint les

companyies distribuïdores d’aquets serveis. L’administració ha d’exercir el seu paper de garant dels

drets i no deixar aquesta decisió a la discrecionalitat de l’empresa subministradora.

• Defensar els drets humans: La ciutadania ha de saber que l’accés a la llum, el gas i l’aigua són drets

humans bàsics, com declara el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC)

aprovat el 1966 per l’ ONU, i que l’accés als subministraments bàsics és inherent a tenir unes

condicions dignes d’habitatge, tal com assenyalen la Constitució i l’Estatut.